Kallam Grimflame

Religious leader in Dhardaron. Master Armorsmith.

Description:
Bio:

Kallam Grimflame

The Many Gates to Caelum JRut